През 2018 г. Младежко евро-атлантическо дружество (МЕАД) и Атлантическият клуб в България (АКБ), с подкрепата на Дирекция „Публична дипломация“ на НАТО, стартираха проект „Младежки посланици на НАТО“, посветен на кампанията на Алианса #WeAreNATO. Проектът беше посветен на кампанията на НАТО #WeAreNATO  и имаше следните цели:

  • да повиши информиранотта на младите хора относно ролята на НАТО и неговата дейност;
  • да осигури политиките на Алианса;
  • да запознае младежите с националните приоритети на България в областта на външната политика и нейният принос в системата за колективна сигурност и отбрана.

Проектът включваше създаването на три образователни видеа в периода юли – септември 2018 г. и организирането на 20 обучения на ученици в няколко града из страната в периода септември – октомври 2018 г.:  София, Велико Търново, Видин, Пловдив, Пазарджик и Варна.

Темите на видеоклиповете бяха избрани така, че да допринесат за повишаване на осведомеността и разбирането на НАТО и неговата роля в глобалната сигурност и за изграждане на подкрепа за колективната отбрана (член 5 от Вашингтонския договор). Видеоклиповете бяха разпространени чрез каналите на социалните медии (Facebook, Twitter, Youtube) на МЕАД и АКБ, както и чрез националните телевизионни оператори.

Целевите групи на обученията бяха не само младите хора като цяло, но и тези, които представляват малцинствени групи. Обученията включваха въвеждането на концепцията за обща отбрана, ролята на НАТО като защитник на своите граждани, ролята на България в общата политика в областта на отбраната и нейния принос към Алианса. Младежите бяха обучени как да разпространяват своите мнения по каузите, които ги интересуват – с помощта на рекламни и творчески инструменти, като например видео или дизайн, или организиране на кампания в социалните медии. По този начин им бяха представени умения, които биха им били полезни в бъдеще, за да могат активно да участват в гражданския диалог – в рамките на собствените си общности, но и на национално ниво. В края на всяко обучение участниците попълваха кратък формуляр за обратна връзка за това как знанията и разбирането им за НАТО се бяха увеличили и какво се беше променило в начина, по който възприемаха ролята на Алианса и членството на България в НАТО. Впоследствие тази обратна връзка беше използвана за оценка на резултатите от обученията и за целите на коригиране и подобряване на методологията за предстоящите обучения в рамките на проекта.

Като продължение на обученията младите хора изпробваха новите си знания и умения, като създадоха свои собствени проекти, обясняващи ролята на Алианса от своя гледна точка. Финалната фаза на проекта включваше провеждането на конкурс, базиран на видео, есе или дизайн на тема „Какъв би бил светът без НАТО?“. Специално жури подбра 29 от най-впечатляващите творби, а авторите им бяха избрани за първите „Младежки посланици на НАТО“, които да разпространят своите знания и разбиране за Алианса сред своите връстници.

През февруари 2020 г. МЕАД и АКБ стартираха второ издание на проекта за младежките посланици. Новата програма  започнa с общонационално състезание, състоящо се от два кръга (мотивационно писмо и интервю). В края на процеса беше направен подбор от 15 млади лидери, които станаха следващите младежки посланици на НАТО. Впоследствие младежките посланици ще организират 8 местни срещи с млади хора в екипи по двама, като инициират интерактивни дискусии за важността на членството на България в НАТО и мисията и ролята на Алианса. Те ще посетят и щаб квартирата на НАТО в Брюксел, с цел знанията и впечатленията им от Алианса да бъдат задълбочени.