Партньори

Атлантическият клуб в България, основан през 1991 г., е водеща независима, непартийна организация, която работи за разширяване на диалога за укрепване на Трансатлантическата сигурност, като допринася за формиране на политика, лидерски диалог и обществено мнение. Клубът привлича световни лидери, институции и организации в София и организира обществени програми и други мероприятия, в които взeмат участие световни лидери и експерти с различни гледни точки по широк кръг от eвро-атлантически и глобални теми. Чрез конференции, изследвания и лидерски диалог, клубът представя идеите и мненията на София на глобалната сцена.

Институт „Отворено общество“ – София, е неправителственa организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Работата на Института цели да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да подпомага демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в процеса на изграждане на механизмите и структурите на гражданското общество, да подпомага интеграцията на България в Европейския съюз и да работи за укрепване на регионалното сътрудничество.

Фондацията „Конрад Аденауер“ е международна организация с над 70 бюра и проекти в над 120 държави, която работи за укрепване на демокрацията, правовата държава, социалното пазарно стопанство и непрекъснатия външнополитически диалог, както и обмена между хора от различните култури и вероизповедания.

Мисията на Международния Вишеградски фонд е насърчаването на по-тесни връзки между държавите от Вишеградската група (V4) – Чешката Република, Унгария, Полша и Словакия, и засилването на връзките между хората в региона. Фондът предлага финансиране за културни, научни и образователни проекти, младежки обмен, популяризиране на туризма и международното сътрудничество. Повечето от бенефициентите по тези програми са неправителствени организации, общини и местни управления, университети, училища и други обществени институции, както и граждани. Фондът предлага и индивидуални стипендии.

M3 Communications Group, Inc. е водеща българска PR агенция и доказан лидер в сферата на връзките с обществеността. М3 е част от най-голямата PR корпорация в света Hill&Knowlton. Компанията има значителен опит в онлайн PR и уеб услуги, тя създава и първия в България лицензиран колеж по маркетинг, връзки с обществеността и бизнес комуникации – М3 College. За 15 години са разработени над 5200 проекта за повече от 185 клиента.

От 1 януари 2007 г. – деня на присъединяването на България към ЕС, Делегацията на ЕК се преобразува в Представителство на Европейската комисия в България.Основната задача на Представителството е да подпомага комуникацията между България и Европейската комисия, да предоставя на българската общественост и средствата за масово осведомяване информация относно осъществяваните от Европейската комисия дейности, цели, програми и проекти, също така да осведомява Европейската комисия за процесите и събитията в България и да поддържа връзка с медиите.

Европейският парламент има свои информационни офиси в столиците на всички държави – членки на ЕС. Информационното бюро на ЕП в България е създадено с цел да предоставя информация на гражданите, медиите, неправителствените и младежките организации, държавната и общинските администрации за ролята на ЕП, и в по-общ аспект – на Европейския съюз.Приоритетите в дейността на бюрото е улесняването на връзките между гражданите и членовете на Европейския парламент, организацията на публични събития и граждански форуми, поддържането на тесен контакт с медиите, подпомагане на посещенията на делегации на Европейския парламент в България и на програмите на Европейския парламент, насочени към младежите.