AI & THE DIGITAL ECONOMY | Shaping Bulgaria’s Digital Future

Глобалната криза, породена от пандемията от COVID-19 доведе до ускоряване на цифровизацията в международен план. България също поставя все по-силен акцент върху дигиталната трансформация като един от ключовите си национални приоритети. Значението, което страната отдава на тази тема, е още по-голямо в контекста на дейностите по националната инициатива „България – кандидат за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)“, ръководена от Министерството на външните работи. Днес България е изправена пред предизвикателството да започне разработването на публични политики за отговорен, надежден и полезен изкуствен интелект. Водещи фактори за успешната реализация на тази инициатива ще бъдат междусекторното сътрудничество и високото развитие на цифрови умения у служителите в ключови индустрии. Виртуалната конференция ще се стреми да разгледа необходимите стъпки към дигитална трансформация и ще се съсредоточи върху изкуствения интелект като един от основните двигатели и важен фактор за осигуряване на конкурентоспособността на икономиките на страните от ЕС и ОИСР.
_____ _____ _____

𝟮𝟳.𝟬𝟭 Очертаване на конкретни насоки за пътя на България към дигитализация в съответствие с глобалните стандарти на ОИСР
ОТКРИВАНЕ | 15:00 – 15:20
ПАНЕЛ 1 | 15:20 – 16:15
Пътят на България към цифровизация като част от цифровото бъдеще на Европа
ПАНЕЛ 2 | 16:15 – 17:15
ОИСР И AI: 5 политически препоръки за имплементацията на изкуствен интелект

𝟮𝟴.𝟬𝟭 Представяне на примери за успешно междусекторно сътрудничество за ефективно имплементиране на науката за данни и изкуствения интелект (AI) в публичните политики
ОТКРИВАНЕ | 10:00 – 10:20
ПАНЕЛ 3 | 10:20 – 11:10 Национална стратегия за AI и сътрудничеството между правителството, неправителствените организации, индустрията и академичните среди
Панел 4 | 11:10 – 12:30 Раждането и еволюцията на AI екосистема в България; Локални разработки в полза на ключови секторни политики