Второ заседание на Общественият съвет към Министерството на външните работи

Общественият съвет към Министерството на външните работи се събра днес на второто си заседание. В срещата участваха представители на над 20 неправителствени организации, работещи в сферата на външната политика и сигурността, университетски преподаватели, експерти. Акцентът на разговора беше поставен върху проекта за нов Устройствен правилник (УП) на МВнР, който беше представен на 9 август за обществено обсъждане, както и върху перспективите пред регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.

„Никой правилник не е завинаги, защото вътрешно и външнополитическите реалности се променят, но трябва да има едно устойчиво във времето ядро, което да е свързано с дългосрочните приоритети на страната. Те не трябва да се поставят под съмнение със самоволни промени, защото дори липсата на действие създава вакуум, който трудно се попълва”, заяви министърът на външните работи Кристиан Вигенин.

„Устройственият правилник е важен от гледна точка на организацията на работата в министерството, като освен израз на приоритетите във външната политика чрез структурни изменения, той предлага и промяна на функционалността на работните звена”, подчерта на срещата ръководителят на работната група,изготвила нормативния документ, посланик Пламен Петков. Целта е националната външна политика да се преведе на езика на международните организации чрез активното ни участие във формулирането на тяхната обща външна политика.

Новият Устройствен правилник цели също така по-доброто управление на кадровия процес в МВнР, който е изключително важен за ефективното реализиране на външнополитическите приоритети. В документа по-експлицитно е прокарана разделителната линия между политическото и административното ниво във ведомството.

Членовете на Обществения съвет дадоха висока оценка на новия Устройствен правилник и се обединиха около становището, че той дава добра основа за работа. Направените от тях в хода на дискусията бележки и препоръки ще бъдат анализирани и взети предвид при оформянето на финалния вариант на документа. „Работната група е свършила огромна работа по осмисляне на проблемите на Дипломатическата служба и до голяма степен е отразила изводите в документа”, посочи проф. Динко Динков, преподавател по международни отношения в УНСС. Това е първата стъпка към провеждането на ефективна външна политика, която зависи от ясното формулиране на националните приоритети, кадровото и финансово обезпечаване на МВнР, коментира, от своя страна, Чавдар Минчев от Националната асоциация за международни отношения.

Посланик Любомир Кючуков от Института за икономика и международни отношения отбеляза необходимостта в Устройствения правилник да бъде по-подробно разписан ангажиментът на държавата към българските общности в чужбина. На важността на публичната защита на приоритетите на външната политика, акцентира бившият председател на парламента Георги Пирински, който е основател на фондация „Солидарно общество”. „МВнР трябва да има проактивен подход, да бъде в постоянен диалог с Народното събрание по проблеми с висока обществена и политическа чувствителност”, подчерта той. Георги Мичев от Глобална асоциация за развитие оцени като положително поставените основи за засилване на взаимодействието между министерството и НПО-сектора.

Сред темите на днешната среща на Обществения съвет беше и мястото на България в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа с акцент върху два основни формата – ПСЮЕ и Съвета за регионално сътрудничество. „Това беше един е приоритетите, които заявих, още поемайки поста външен министър, защото съм убеден, че е изключително важно да възстановим активната си роля като генератор на идеи в региона”, заяви Кристиан Вигенин. В тази връзка ще бъде възстановена дейността на Дирекция „Югоизточна Европа” и ще бъде създадена работна група в МВнР, която ще работи по проблематиката.

„Мястото на България в международната система в голяма степен зависи от политиката й в Югоизточна Европа. За да говорим за регионално сътрудничество, трябва да идентифицираме общите интереси, което ще даде възможност на българската външна политика да провежда конкретни инициативи”, посочи проф. Динков. Според Любомир Кючуков по темата за многостранното сътрудничество в региона трябва да бъде търсен национален консенсус, за да бъдат формулирани стратегическите ни цели и механизмите за тяхното осъществяване. Успешното позициониране на страната ни в регионален план зависи и от активното участие на неправителствения сектор, бизнеса и по-добрата координация между държавните институции. „Обединяването на експертизата на МВнР с интересите на българския бизнес може да бъде много печелившо”, подчерта Чавдар Минчев.

Във второто заседание на Обществения съвет към МВнР участие взеха Любомир Кючуков (Институт за икономика и международни отношения), Симеон Николов (Център за стратегически изследвания), Чавдар Минчев (Национална асоциация за международни отношения), Иван Гарвалов и Петранка Филева (Дружество на ООН в България), Георги Мичев (Глобална асоциация за развитие), доц. Д-р Александър Костов (Институт за балканистика, БАН), Красимир Премянов (Съюз на тракийските дружества), Венцислав Кирков (Българска платформа за международно развитие), Атанас Павлов (Българско дипломатическо дружество), Елена Николова (Сдружение Пан-Европа), Елизабет Божинова (Студентска асоциация за изследване на международните отношения), Николай Паунов (Либерален политологически институт), Георги Мишев (Студентски дипломатически клуб), проф. Динко Динков (УНСС), доц. Донка Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”).  Участниците в срещата оцениха като успешен и ползотворен избрания формат за провеждане на неформални дискусии по актуални въпроси. По предложение на министър Кристиан Вигенин те ще имат възможност да дадат идеи за теми за обсъждане на следващите заседания на Съвета.

БЕЛЕЖКИ ЗА РЕДАКТОРА:

Основна цел на Обществения съвет е да създаде платформа за диалог с гражданските организации и да засили прозрачността в работата на МВнР. Като участници в съвета са поканени представители на широк формат от организации, които имат опит и експертност в сферата на външната политика. Първото заседание на съвета се проведе в началото на месец юли.

ИЗТОЧНИК: http://www.mfa.government.bg/

Още ново около нас

Предстоящи събития