Нов принос към Доклада „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“ от проф. Борислав Георгиев
23/06/2023

ПанЕвропа приветства присъединяването на проф. Борислав Георгиев към инициативата (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ – ДА ОТВОРИМ ОЧИ!

ДОКЛАДЪТ е посветен на най-съвременните и доказано ефективни подходи за намаляване на вредите от рисковите фактори – нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене и прекомерна употреба на дигитални устройства. След представянето му пред обществеността през октомври 2022 г., научните данни и препоръките в него станаха основа за подписването на 11 май 2023 г. на КОНСЕНСУС между Министрество на здравеопазването и 10 научни дружества в страната, обобщаващ насоки и препоръки за намаляване на вредата от поведенческите рискови фактори като допълнение към дейностите по тяхното ограничаване и контрол с цел подобряване на здравния статус на населението. От името на ПанЕвропа и екипа от учени на Доклада благодарим на проф. Борислав Георгиев за изпратения АДРЕС и ПРИНОС, с който се актуализират статистическите данни и научната информация оносно здравните показатели на българското население и разпротранението на вредните поведедия в страната на фона на глобалните данни. На проведената на 30 май 2023 г. междунродна научна конеференция „НАУКАТА В ДЕЙСТВИЕ: Преосмисляне на фактите за намаляване вредата от рисковите фактори“ Проф. Борислав Георгиев подчерта ключовата роля на ефективната профилактика на хроничните незаразни заболявания, подобряването на детерминантите на здравето (социални, поведенчески, екологични), приобщаването на населението към здравословния начин на живот и прилагане на интердисциплинарни модели на интервенции срещу тези болести. В своя адрес къв научната и медийната аудитория, проф. Георгиев заяви: „А най-съвременните здравни стратегии лансират тезата, доказана в практиката, че редуцирането на риска от основните фактори може да намали смъртността и заболеваемостта от тези болести. Стратегиите за редуциране на риска чрез прилагане на подходи за намаляване на експозицията на вредните въздействия на рисковите фактори, в допълнение на традиционните превантивни стратегии, имат ключова роля за подобряване на индивидуалното и общественото здраве.„, допълни професор Георгиев.

Адрес и принос от проф. Борислав Георгиев към Доклада „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“

Доклад „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“

КОНСЕНСУС

Проф. Борислав Георгиев е началник на Клиниката по кардиология, Национална кардиологична болница в гр. София.

Научните интереси на проф. Георгиев включват профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, артериална хипертония, ритъмни нарушения, кардиомиопатии, белодробна артериална хипертония, терапия на сърдечно-съдовите заболявания

Проф. Георгиев има над 600 научни публикации, монографии и глави от учебници на български и английкси езици. Проф. Георгиев е член на ръководства на редица научни международни организации. Признат е за автор на „15то Откритие на Република България” (Патентно ведомство на Р България, приоритет 04.06.92, Официален бюлетин 12/1997)

Видео презентация на доклада „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“